ردیف نام و نام خانوادگی  پروژه ارائه پایانترم نمره نهایی
 از 5 نمره از 5 نمره از 10 نمره
1 اسماعیلی  داوود 5 0 7 12.00
2 اقتداری  نیلوفر 5 0 6.5 11.50
3 باقری امین  میثم 3 1.5 4.5 9.00
4 بهرامی  سجاد 5 5 7.5 17.50
5 پارسی  لیلا 5 4.5 5.6 15.10
6 دانایی  عباس 5 3 4.75 12.75
7 رجبی  داریوش 4.5 1 4.5 10.00
8 روندی  مریم 4 2.5 6 12.50
9 زهره وندی  مهدی 4 3 5.6 12.60
10 ساعدی  ابراهیم 5 5 6.5 16.50
11 شایان  علی 5 3.5 7.25 15.75
12 شیخ  محسن 4 1.5 5 10.50
13 صوری  محسن 4 1.5 7.25 12.75
14 طلوعی  منصور 3 1.5 7.5 12.00
15 عامری  مسعود 5 4.5 8.25 17.75
16 علیدادی  علیرضا 3.5 2.5 6.1 12.10
17 فتوحی  احمد 4.5 3.5 3 11.00
18 قانبیلی  امیر 5 0 3 8.00
19 کاظم صنایع  محمدرضا 4 4 7.25 15.25
20 کردبچه  جواد 5 5 7.25 17.25
21 کریمی  صفورا 5 5 8.5 18.50
22 لاله  محسن 5 0 6.5 11.50
23 محسنیان  سیدرضا 5 5 5.5 15.50
24 ملکی تیرآبادی  کوروش 4.50 5.00 4.50 14.00
25 منفرد  افخم 5.00 1.00 6.25 12.25
26 مهدی زاده  حمیده 5.00 4.00 7.75 16.75
27 میرزا کریمی  بنان 5.00 5.00 5.25 15.25
28 میرمهدوی  سید مهرداد 4.00 0.00 4.50 8.50
29 هاشمی  سید علی 5.00 3.00 6.25 14.25
منبع : امید احمدی فردنمرات خام درس کارگاه جوش
برچسب ها : نمره ,محسن